Kas esame ir ko siekiame


BASNET Forumas yra regioninė Baltijos šalių mokslininkių asociacija, registruota Lietuvoje.

Asociacijos tikslas stebėti kaip Baltijos šalių regione yra įgyvendinama BASNET projekto Stategija, kaupti ir skleisti gerąją praktiką sprendžiant lyčių lygybės problemą moksle Rytų Europos šalių regione.

Pagrindiniai asociacijos uždaviniai


  • Sekti ir viešinti Europos lyčių lygybės moksle politikos tendencijas Baltijos šalių regione;
  • Siekti mokslo sistemos pokyčių Baltijos šalyse, užtikrinančių lyčių lygybę moksle;
  • Palaikyti ir stiprinti unikalų Baltijos šalių mokslininkių ir mokslo politikų bendradarbiavimo tinklą, sukurtą FP6 projekto BASNET pastangomis ;
  • Stiprinti nacionalinius ir įsilieti į Europinius mokslininkių, dirbančių tiksliuosiuose moksluose ir aukštosiose technologijose, bendradarbiavimo tinklus;
  • Skatinti mokslininkes siekti mokslinės karjeros aukštumų;
  • Sukurti, palaikyti ir periodiškai atnaujinti BASNET Forumas portalą ir duomenų bazę.

Asociacija BASNET Forumas disponuoja lėšomis, gaunamonis iš:

Kasmetinio narystės mokesčio; Projektinių lėšų

  • Europos struktūriniai fondų
  • Europos Ekonominės Erdvės EEE) šalių ir Norvegijos fondo
  • Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje, bei kitų fondų

 

Rėmėjų finansiniai įnašų