Misija

Mobilizuoti asociacijos narius BASNET strategijos “Moterys moksle ir aukštosiose technologijose” įgyvendinimui Baltijos šalių regione.

Vizija

Užtikrinti lyčių lygybės principų įgyvendinimą visuose mokslo sistemos lygmenyse Baltijos šalių regione, sudarant palankias sąlygas moterims mokslininkėms panaudoti lygiai su vyrais savo talentus ir gebėjimus visuose mokslo ir mokslo politikos hierarchijos lygmenyse: mokslo tyriamajame darbe, akademinėje-pedagoginėje veikloje, mokslo valdyme, mokslo politikos kūrime ir jos įgyvendinime.

Kodėl tai svarbu

Lyčių lygybės problema pasireiškia moksle horizontaliąja lyčių segregacija skirtingose mokslo srityse ir vertikaliąja lyčių stratifikacija aukščiausiuose akademiniuose ir mokslo valdymo lygmenyse. Baltijos šalyse , kaip ir daugelyje Europos ir pasaulio šalių, moterų mokslininkių karjeros perspektyvos moksle yra santykinai blogesnės nei vyrų mokslininkų, todėl dalis mokslininkių palieką mokslą ir renkasi kitas veiklos sritis. To pasekoje nepilnai panaudojamas turimas ir taip ribotas mokslininkų potencialas. Manoma, kad toks neracionalus žmogiškųjų resursų panaudojimas gali turėti ateityje neigiamų padarinių MTEP ir stabdyti Baltijos šalių ekonomikos raidą. Lyčių lygybės problema tiesiogiai siejasi su su demokratinės visuomenės samprata. Kol moterys nėra pilnai atstovaujamos lyderiaujančiuose visuomenės lygmenyse, profesiniame ir ekonominiame gyvenime, tol negalima teigti, kad moterys yra pilnai lygiateisės.