BASNET Forumas asociacijos įstatai


Įmonės kodas: 302288554
Originali Įstatų versija lietuvių kalba.

1. Bendroji dalis


1.1. Asociacija “BASNETO Forumas” (toliau tekste – Asociacija) yra savanoriškas fizinių ir juridinių asmenų susivienijimas, kurio pagrindinis tikslas sutelkti socialinius partnerius Baltijos Šalių Strategijos „Moterys Tiksliuosiuose Moksluose ir AT“ įgyvendinimui. Minėta Strategija buvo sukurta vykdant EK FP6 programos finansuotą BASNET projektą. Asociacija koordinuoja narių veiklą įgyvendinant jos tikslus ir uždavinius, tenkina jų poreikius ir kitus viešuosius interesus bei atstovauja Asociacijos narių interesams ir juos gina.

1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.

1.3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuriuo ji tampa nuo įregistravimo juridinių asmenų registre dienos, turintis savo pavadinimą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose ir organizacinį savarankiškumą. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.

1.4. Asociacija yra ne pelno organizacija, kurios veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Ji gauto pelno negali skirstyti savo nariams.

1.5. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.6. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių metų pradžia 01-01 d., finansinių metų pabaiga 12-31 d.

2. Asociacijos pavadinimas ir buveinė


2.1. Pilnas Asociacijos pavadinimas lietuvių kalba – ,,BASNET Forumas“.

2.2. Asociacijos buveinė: Saulėtekio 9, III , Vilnius, Lietuvos Respublika.

2.3. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

3. Asociacijos tikslai, veiklos sritys ir rūšys


3.1. Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra:

3.1.1. Telkti socialinius partnerius įgyvendinant Baltijos Šalių Strategiją „Moterys Tiksliuosiuose Moksluose ir Aukštosiose technologijose“;

3.1.2. Sistemingai stebėti ir analizuoti lyčių lygybės moksle situaciją Baltijos šalyse, identifikuoti iškylančias problemas, informuoti mokslinę visuomenę apie jas bei teikti pasiūlymus, kaip tas problemas spręsti;

3.1.3. Rengti ir siūlyti valstybinėms institucijoms su lyčių lygybės moksle klausimais susijusių įstatymų, nutarimų, įsakymų, kitų teisės aktų bei programų projektus, pasiūlymus, komentarus;

3.1.4. Skatinti mokslininkių aktyvumą siekiant karjeros moksle;

3.1.5.Prisidėti prie skaidrios ir atviros mokslo pasiekimų ir mokslininkų vertinimo sistemos kūrimo;

3.1.6. Prižiūrėti ir periodiškai atnaujinti BASNET portalą;

3.1.7. Rūpintis Asociacijos narių, mokslo politikų, mokslo ir plačiosios visuomenės švietimu lyčių lygybės moksle klausimais (rengti konferencijas, pasitarimus, seminarus, stažuotes Lietuvos minėtais klausymais Respublikoje ir užsienio šalyse);

3.1.8. Inicijuoti ir skatinti esminius mokslo visuomenės pokyčius, skleisti kitų šalių patirtį sprendžiant socialines moterų mokslininkių problemas;

3.1.9. Palaikyti dalykinius ryšius su užsienio šalių atitinkamomis asociacijomis bei kitomis įmonėmis, organizacijomis, firmomis ir jų atstovais, sprendžiant moterų moksle klausimus;

3.1.10. Leisti įvairius informacinius biuletenius, katalogus, kitokius reklaminius ir informacinius leidinius lyčių lygybės moksle Baltijos šalyse klausimais;

3.1.11. Rengti bei dalyvauti Lietuvos Respublikos ir tarptautiniuose renginiuose, projektuose bei programose moterų moksle klausimais;

3.1.12. Įstatymų nustatyta tvarka steigti filialus bei jungtis į kitas sąjungas;

3.1.13. Atlikti kitas funkcijas, atitinkančias Asociacijos tikslus.

3.3. Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:

– Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (73.20);

– Viešosios nuomonės apklausa (74.13);

– Parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla (74.87.20);

– Papildomas mokymas (80.42.40).

– Leidyba (22.1);

– Reklama (74.40);

– Gamtos mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (73.10);

– Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas (74.50);

– Kvalifikacijos tobulinimas (80.42.30);

– Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla (74.87);

– Asociacija gali vykdyti ir kitą, įstatymais nedraudžiamą ūkinę – komercinę veiklą.

3.4. Licencijuojamą veiklą Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamai licencijuojamai veiklai reikalingas licencijas.

4. Asociacijos teisės, pareigos ir veiklos ribojimai


4.1. Asociacija turi teisę:

4.1.1. Steigti juridinius asmenis teisės aktų nustatyta tvarka;

4.1.2. Steigti filialus ir atstovybes šalyje ir užsienyje;

4.1.3. Stoti į kitas asociacijas, įskaitant ir tarptautines, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja LR Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ar kitiems teisės aktams;

4.1.4. Pirkti ar kitokiais įstatymų numatytais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;

4.1.5. Turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymais numatytų civilinių teisių ir pareigų, būti ieškovu ir atsakovu teisme;

4.1.6. Vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri yra reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti ir neprieštarauja šiems įstatams;

4.1.7. Nustatyta tvarka gauti pinigus ir kitą turtą kaip paramą;

4.1.8. Nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

4.1.9. Asociacijos tikslų įgyvendinimui ir uždavinių sprendimui, sudaryti nuolatinius ar laikinus kolegialius vykdomuosius organus, specialistų komisijas, darbo grupes ir kt.

4.2. Asociacija privalo:

4.2.1. Kaip paramą gautus pinigus laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja;

4.2.2. Praktinę veiklą orientuoti ir vykdyti atsižvelgiant į kiekvieno asociacijos nario interesus, jeigu jie atitinka Asociacijos tikslus ir neprieštarauja daugumos asociacijos narių interesams;

4.2.3 Savo buveinėje, taip pat savo filialų ir atstovybių buveinėse turėti visų asociacijos narių sąrašą, su kuriuo turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.

4.3. Asociacijai draudžiama:

4.3.1. Mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

4.3.2. Bet kokia forma skirstyti asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

4.3.3. Suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

4.3.4. Skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

4.3.5. Pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;

4.3.6. Parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą;

4.3.7. Steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

4.3.8 Vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys.

5. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos


5.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai – juridiniai asmenys, pripažįstantys šiuos įstatus, raštu pareiškę norą stoti į Asociaciją, atitinkantys Asociacijos asamblėjos nustatytus kitus kriterijus narystei Asociacijoje, sumokėję stojamąjį nario mokestį. Asociacijos nariai privalo mokėti metinį Asociacijos asamblėjos patvirtintą mokestį (fiziniams ir juridiniams asmenims, studentams ir studentų organizacijoms stojamasis ir nario mokestis gali būti nustatyti nevienodai). Nauji Asociacijos nariai priimami Asociacijos Vykdomosios tarybos sprendimu jos nariams balsuojant vienbalsiai. Asmuo, neatitinkantis Asociacijos narystei keliamų reikalavimų arba turintis priešiškų Asociacijai tikslų, gali būti nepriimtas į Asociaciją. Asociacijos nariais yra tiksliųjų mokslų ir aukštųjų technologijų, fizikos, chemijos, biochemijos ir kitų tiksliųjų gamtos mokslų ir aukštųjų technologijų srityse dirbantys mokslininkai, mokslo politikai, visuomenės veikėjai bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, propaguojantys ir remiantys lyčių lygybės moksle idėjas.

5.2. Asociacijos narys gali būti ir kitų asociacijų nariu.

5.3. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys. Asociacijos nariais fiziniai asmenys privalo būti ne jaunesni nei 18 metų.

5.4. Asociacijos narys turi teisę:

1) Dalyvauti ir balsuoti visuose Asociacijos asamblėjos susirinkimuose;

2) Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3) Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie Asociacijos veiklą;

4) Naudotis Asociacijos sukaupta informacija;

5) Gauti iš Asociacijos konsultacijas ir kitą paramą, ginant savo teisėtus interesus;

6) Dalyvauti kuriant ir įgyvendinant Asociacijos projektus ir programas;

7) Ginčyti teisme Asociacijos asamblėjos sprendimus;

8) Teismine tvarka ginti savo teises ir teisėtus interesus, jeigu jie Asociacijoje buvo pažeisti;

9) Bet kada išstoti iš Asociacijos. Išstojęs iš Asociacijos narys netenka teisių į Asociacijos turto dalį, nario mokesčius ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotas lėšas ir turtą;

10) Kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

5.5. Asociacijos narys privalo:

1) Laikytis Asociacijos įstatų, aktyviai dalyvauti jos veikloje, saugoti Asociacijos ir jos narių veiklos paslaptis;

2) Vykdyti Asociacijos valdymo organų nutarimus ir sprendimus, susijusius su naryste Asociacijoje;

3) Teikti Asociacijos valdymo organams bendrų tikslų įgyvendinimui reikalingą informaciją apie savo veiklą, išskyrus žinias, kurios yra jo gamybinė ar komercinė paslaptis;

4) Laiku mokėti nustatytus Asociacijos nario mokesčius, t.y. sumokėti metinį Asociacijos nario mokestį iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio mėn. 29 d.

6. Narių priėmimo, jų išstojimo, pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos


6.1. Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos Vykdomoji taryba pagal pateiktą raštišką prašymą. Asociacijos Vykdomoji taryba turi teisę paprašyti juridinio asmens pateikti jo registracijos pažymėjimą ir kitus papildomus duomenis apie kandidato į Asociacijos narius veiklą. Apie Asociacijos Vykdomosios tarybos sprendimą kandidatas į Asociacijos narius informuojamas raštu. Asociacijos nariu tampama Asociacijos Vykdomajai tarybai vienbalsiai priėmus sprendimą dėl naujo nario priėmimo ir sumokėjus stojamąjį mokestį.

6.2. Asociacijos nariai turi teisę išstoti iš Asociacijos raštu pateikę prašymą Asociacijos Vykdomajai tarybai.

6.3. Asociacijos Vykdomosios tarybos sprendimu jos nariams balsuojant vienbalsiai Asociacijos nario veikla gali būti suspenduota, jeigu narys:

6.3.1. Nevykdo šiuose įstatuose nustatytų pareigų;

6.3.2. Sąmoningai kliudo Asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų;

6.3.3. Viršija savo ar jam suteiktus įgaliojimus;

6.3.4. Sistemingai (du ir daugiau kartų) nemoka nario mokesčio;

6.3.5. Pažeidžia LR teisės aktus ir dėl to yra daroma žala Asociacijai ar jos įvaizdžiui;

6.4. Sprendimą apie nario pašalinimą priima Asociacijos Vykdomoji taryba, jos nariams balsuojant vienbalsiai.

6.5. Savanoriškai nutraukę savo veiklą Asociacijoje nariai, privalo padengti nario mokesčio įsiskolinimą (jeigu toks yra) iki pareiškimo apie išstojimą pateikimo Asociacijos prezidentui datos.

6.6. Pašalinti arba savanoriškai nutraukę veiklą Asociacijoje nariai, neturi teisės pretenduoti į Asociacijos turtą, stojamuosius, einamuosius nario mokesčius ir tikslinius įnašus.

6.7. Asociacijos narys, pažeidinėjantis šiais įstatais reglamentuotą Asociacijos veiklą, Asociacijos asamblėjos nutarimu gali būti pašalintas iš Asociacijos. Narystei nutrūkus pagal šį punktą, nario mokesčiai negrąžinami.

7. Asociacijos socialiniai partneriai


7.1. Asociacijoje veikia socialiniai partneriai. Asociacijos socialiniais partneriais gali būti bet kurios Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių institucijos, atliekančios valstybės deleguotąsias viešąsias funkcijas, taip pat bet kurie juridiniai asmenys, kurie pritaria Asociacijos tikslams ir prisideda prie jų įgyvendinimo, teikdami Asociacijai labdarą ir/ar paramą, skleisdami Asociacijos puoselėjamas idėjas, deklaruojamus tikslus, informuodami visuomenę apie Asociacijos vykdomą veiklą, tačiau nepageidauja tapti Asociacijos nariais.

7.2. Socialiniais partneriais tampama Asociacijos Vykdomajai tarybai priėmus sprendimą priimti tam tikrą juridinį asmenį Asociacijos socialiniu partneriu, po to, kai Vykdomajai tarybai buvo pateiktas prašymas dėl tapimo socialiniu partneriu.

7.3. Socialinis partneris savo statuso netenka Vykdomajai tarybai priėmus sprendimą, jog socialinio partnerio veikla nesuderinama su Asociacijos tikslais.

7.4. Socialinis partneris turi teisę teikti pasiūlymus Asociacijos asamblėjai dėl Asociacijos veiklos strategijos, naujų veiklos tikslų iškėlimo, kitais Asociacijos vystymuisi ir plėtimuisi svarbiais klausimais, tačiau socialinis partneris neturi teisės balsuoti Asociacijos asamblėjoje bei neturi jokių kitų šiuose įstatuose įtvirtintų Asociacijos nario teisių.

8. Asociacijos valdymo organai


8.1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

8.2. Asociacijos organai yra:

8.2.1. Visuotinis narių susirinkimas – Asociacijos asamblėja;

8.2.2. Kolegialus valdymo organas – Asociacijos Vykdomoji taryba;

8.2.3 Vienasmenis valdymo organas – Prezidentas;

8.3. Asociacijos asamblėjos posėdžiai turi būti protokoluojami.

8.4. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

9. Asociacijos asamblėja


9.1. Asociacijos asamblėja – aukščiausias Asociacijos organas. Asociacijos asamblėjoje sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys Asociacijos asamblėjoje turi vieną balsą.

9.2. Asociacijos asamblėja:

9.2.1. Keičia Asociacijos įstatus;

9.2.2. Skiria (renka) ir atšaukia vienasmenį valdymo organą;

9.2.3. Skiria (renka) ir atšaukia kolegialių vykdomųjų organų narius;

9.2.4 Nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

9.2.5 Tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

9.2.6. Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

9.2.7. Priima sprendimą dėl filialų, atstovybių, ir kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

9.2.8. Priima sprendimą dėl leidimo Asociacijos nariui naudotis Asociacijos turtu.

9.3. Asociacijos asamblėja sprendžia ir kitus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

9.4. Asociacijos asamblėja neturi teisės pavesti kitiems asociacijos organams spręsti Asociacijos asamblėjos kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus Įstatų 8.2.2., 8.2.3., 8.2.7., papunkčiuose numatytus atvejus.

9.5. Asociacijos asamblėja šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą metuose.

9.6. Asociacijos asamblėja gali būti šaukiama teismo sprendimu, jei ji nebuvo sušaukta Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

9.7. Asociacijos asamblėja yra teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Jeigu Asociacijos asamblėjoje susirinkime nėra kvorumo, tai per 10 dienų turi būti šaukiama pakartotinė Asociacijos asamblėja, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek jame dalyvavo Asociacijos narių.

9.8. Asociacijos asamblėjos sprendimai priimami atviru balsavimu. Asociacijos asamblėjos sprendimas, išskyrus 8.2.1. ir 8.2.6. papunkčiuose nurodytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). 8.2.1. ir 8.2.6. papunkčiuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. Balsams ,,už“ ir ,,prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Asociacijos prezidento balsas.

10. Asociacijos prezidentas


10.1. Asociacijos prezidentas kas ketveri metai renkamas Asociacijos asamblėjoje.

10.2. Asociacijos prezidentas:

10.2.1. Organizuoja ir veda Asociacijos darbą;

10.2.2. Atstovauja Asociaciją visose valstybinėse ir tarptautinėse institucijose, struktūrose ir organizacijose;

10.2.3. Atstovauja Asociaciją teisme ir be jokių papildomų įgaliojimų atstovauja Asociaciją visais su ja susijusiais klausimais;

10.2.4. Sudaro darbo sutartis, rengia ir pateikia Asociacijos asamblėjai Asociacijos veiklos ataskaitą, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, taip pat priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus.

10.2.5. Šaukia Asociacijos asamblėjas ir atsako už jų darbotvarkių parengimą bei pateikimą Asociacijos nariams ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų iki Asocoacijos asamblėjos.

10.3. Asociacijos prezidentui nesant, jo funkcijas vykdo Asociacijos prezidento potvarkiu paskirtas viceprezidentas.

11. Asociacijos Vykdomoji taryba


11.1. Asociacijos Vykdomąją tarybą sudaro 5 asmenys, renkami Asociacijos Asamblėjoje iš Asociacijos narių -steigėjų tarpo ketverių metų laikotarpiui. Asociacijos Vykdomosios tarybos nariai iš savo tarpo išsirenka pirmininką, kuris savo pareigas eina Asociacijos Vykdomosios tarybos laikotarpiu. Asociacijos Vykdomoji Taryba vadovauja Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp Asociacijos asamblėjų.

11.2. Kiekvienas Asociacijos Vykdomosios tarybos narys Vykdomosios tarybos susirinkime turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Vykdomosios tarybos pirmininko balsas.

11.3. Vykdomoji taryba priima nutarimus posėdžiuose. Posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Vykdomosios tarybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė Vykdomosios tarybos narių.

11.4. Asociacijos Vykdomoji taryba:

11.4.1. Priima galimų Asociacijos narių pareiškimus dėl įstojimo į Asociaciją, taip pat tapimo Asociacijos socialiniu partneriu;

11.4.2. Priima sprendimą dėl tapimo Asociacijos nariu/socialiniu partneriu;

11.4.3. Priima sprendimą dėl Asociacijos nario narystės suspendavimo arba pašalinimo iš Asociacijos; taip pat dėl Asociacijos socialinio partnerio pašalinimo iš Asociacijos;

11.4. Organizuoja Asamblėjos nutarimų ir sprendimų vykdymą;

11.5. Iš Vykdomosios Tarybos narių renka pirmininką, taip pat atšaukia jį iš pareigų;

11.6. Steigia ir prižiūri fondus, jei Asociacijos asamblėja nusprendžia tokius įsteigti.

12. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo asociacijos nariams tvarka


Members of the Association

12.1. The annual reports on the activities of the Association for the past year shall be presented in the accounting assembly of the Association called by the President of the Association;

12.2. The annual report for the past financial year shall contain:

12.2.1. information concerning the activity of the Association related to implementation of the operational objectives prescribed by the Articles of Association;

12.2.2. the number of the members of the Association at the end of financial year;

12.2.3. annual financial statement;

12.2.4. other information prescribed by the assembly of the Association;

12.3. The annual report on the activity of the Association shall be stored in the registered office of the Association and every member of the Association shall be provided an opportunity to have access to this report;

12.4. The decisions and other notifications of the assembly of the Association which are to be

introduced to the members of the Association and other persons shall be dispatched in writing not later than within 15 days from the decision date. The President of the Association shall be

responsible for the timely communication of the decisions, and in case of a liquidation of the

Association this responsibility shall be placed with the liquidators of the Association. All decisions and notifications shall be dispatched by registered mail, fax, are handed over in person to the member of the creditor upon signed receipt or through the communication terminals provided the security of the text is ensured and the signature may be identified.

12.5. Every creditor and member of the Association shall be informed about the liquidation of the Association by registered letter or against his signature.

12.6. Every member shall inform the Association in case of the change of his address. If this

condition is not satisfied the notification or other document sent to his previous address shall be considered as duly served.

12.7. At a member’s request to get acquainted with the documents and all the information relating activity of the Association that is not clearly seen from report on activity of the Association and has not been presented to the members, the President shall present the documents or information desired upon written request in a form that such documents have been made available.

13. Asociacijos pranešimų ir sklebimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija


13.1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus ar Asociacijos asamblėjos sprendimai turi būti skelbiami viešai, yra skelbiami dienraštyje ,,Lietuvos žinios“.

14. Asociacijos turtas ir pajamų šaltiniai.


Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka.

14.1. Asociacijos kapitalas susideda iš nuosavų ir skolintų lėšų.

14.2 Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, bei piniginės lėšos.

14.3 Asociacijos pajamų šaltiniai:

14.3.1. Narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

14.3.2. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos ir turtas;

14.3.3. Lietuvos bei užsienio fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

14.3.4. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

14.3.5. Asociacijos įsteigtų juridinių asmenų pelnas;

14.3.6. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose esančias lėšas;

14.3.7. Kitos pajamos.

14.4. Asociacijos turtas ir lėšos naudojami įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui, inventoriui įsigyti ir eksploatuoti, padalinių personalui išlaikyti.

14.5. Asociacijos narių stojamųjų įnašų, metinių nario mokesčių dydžiai nustatomi Asociacijos asamblėjos sprendimu, priimtu balsų dauguma.

14.6. Jeigu Asociacijos narys per 3 mėnesius nuo 5.5 punkte nustatyto termino nesumoka nustatyto mokesčio, jo veikla Asociacijos prezidento sprendimu gali būti suspenduota iki įsiskolinimo likvidavimo. Jeigu per kitus 3 mėnesius įsiskolinimas nelikviduojamas, Asociacijos prezidentas turi teisę teikti pasiūlymą Asociacijos asamblėjai pašalinti narį iš Asociacijos.

15. Asociacijos įstatų keitimo tvarka


15.1 Asociacijos įstatai gali būti pakeisti Asociacijos asamblėjos sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų. Pakeistus Asociacijos įstatus pasirašo Asociacijos asamblėjos įgaliotas asmuo.

15.2. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

16. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka.


16.1 Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Filialas yra Asociacijos struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę. Atstovybė taip pat yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę. Ir filialas, ir atstovybė nėra juridiniai asmenys.

16.2 Filialai ir atstovybės steigiami, jų veikla nutraukiama Asociacijos prezidento sprendimu. Asociacijos prezidentas taip pat tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus. Filialų ir atstovybių skaičius yra neribojamas.

16.3. Filialai ir atstovybės steigiamos ir jų veikla nutraukiama LR teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat asociacijos veiklos kontrolės tvarka


17.1 Asociacijos buhalterinė ir finansinė apskaita ir atskaitomybė sudaroma ir tvirtinama laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.

17.2 Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę tvirtina Asociacijos asamblėja.

17.3. Asociacijos revizorių (auditorių) dviems metams renka Asociacijos asamblėja paprasta balsų dauguma. Revizoriumi negali būti Asociacijos narys.

17.4. Revizorius (auditorius):

17.4.1. Tikrina Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės bei finansinės apskaitos dokumentus;

17.4.2. Artimiausioje Asociacijos asamblėjoje pateikia patikrinimų ataskaitą ir praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;

17.4.3. Saugo asociacijos paslaptis, kurias sužino, kontroliuodamas asociacijos veiklą.

17.5. Asociacijos prezidentas privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

17.6. Revizorius (auditorius) LR įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

18. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga.


18.1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

18.2. Vienu metu Asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

18.3. Asociacija gali būti pertvarkoma, reorganizuota ar likviduota Asociacijos asamblėjos sprendimu.

18.4. Asociacijos asamblėja ar institucija, priėmusi sprendimą likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių. Paskyrus likvidatorių, jis įgyja Asociacijos valdymo organo teises ir pareigas. Jeigu asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, apie tokį narių sumažėjimą Asociacija per trisdešimt dienų praneša juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

18.5. Paskyrus likvidatorių, Asociacija įgyja likviduojamos Asociacijos teisinį statusą, Asociacijos valdymo organas netenka savo įgaliojimų, teisės ir pareigos pereina likvidatoriui.

18.6. Apie Asociacijos reorganizavimą ar likvidavimą 3 kartus su ne mažesniu kaip 30 dienų intervalu viešai skelbiama dienraštyje „Lietuvos žinios“, arba paskelbiama viešai vieną kartą ir kiekvienam Asociacijos nariui ir kreditoriui pranešama raštu. Apie likvidavimą ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną taip pat pranešama juridinių asmenų registrui.

18.7. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Asociacijos asamblėja ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Asociaciją.

18.8. Be Asociacijų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, Asociacijos likvidatorius privalo:

18.8.1. Viešai paskelbti Asociacijos įstatuose nurodytame dienraštyje apie asociacijos likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą

18.8.2. Sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

18.8.3. Perduoti likusį Asociacijos turtą šių įstatų nustatyta tvarka;

18.8.4. Sudaryti Asociacijos likvidavimo aktą. Asociacijos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

18.8.5. Perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

18.8.6. Pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Asociacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Asociacijai išregistruoti.