Istorija


BASNET forumo ištakos-2006 matais prasidėjęs Vilniaus universiteto koordinuojamas Europos Komisijos FP6 projektas “Baltijos šalių bendradarbiavimo tinklas: Moterys tiksliuosiuose moksluose ir aukštosiose technologijose” (BASNET) . Jo pagrindinis tikslas buvo sukurti Baltijos šalių strategiją, užtikrinančią aktyvų moterų dalyvavimą tiksliųjų mokslų ir aukštųjų technologijų kūrimo srityse. Tuo tikslu buvo atlikti sociologiniai tyrimai trijose Baltijos šalyse, kurių pagrindu buvo išanalizuoti faktoriai lemiantys menką moterų procentą šiose mokslo srityse Baltijos šalyse. Analizės rezultatai bei kitų šalių patirties studijos parodė, kad greičiausias kelias situacijai pakeisti yra keisti regiono mokslo politiką. Gautų išvadų pagrindu buvo sukurta BASNET strategija“Moterys tiksliuosiuose moksluose ir AT“ baltijos šalims, o projekto tęstinumui užtikrinti projekto partnerių pagrindu buvo įsteigta BASNET Forumas asociacija.

Poveikis


Unikalus mokslo politikų ir mokslininkių bendradarbiavimo tinklas leido apeiti institucinius barjerus siekiant įgyvendinti minėtą strategiją. Pavyzdžiui, Lietuvos Mokslo ir Švietimo ministerija BASNET Strategijos pagrindu sukūrė ir patvirtino Lietuvos “Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimo Moksle“ stra tegiją ir jos įgyvendinimui numatė skirti Europos Struktūrinių fondų lėšas. BASNET Forumas tapo nacionalinio LYMOS projekto, skirto sukurti struktūrinius pagrindus lyčių lygybei įgyvendinti Lietuvos moksle partneris. Finansinės galimybės įgyvendinti BASNET Strategijos principus nacionaliniu buvo diskutuojamos ir kitose Baltijos šalyse. BASNET Forumas, tapdamas Europinės mokslininkių skėtinės asociacijos Europos mokslininkių platformos (EPWS) nariu , įgyjo galimybę geriau susipažinti su Europos Sąjungos lyčių lygybės mokslo politika ir ją įtakoti ne tik nacionaliniu, regioniniu bet ir Europos mastu. To pasekoje BASNET Forumui pavyko Lyčių lygybės moksle klausimą iškelti Baltijos parlamentinėje Asamblėjoje, kuri į jį atsižvelgė 32-joje savo rezoliucijoje. Mokslo politikai skirtos BASNET Forumo veiklos vykdomos tampriai bendradarbiaujant bendradarbiaujant su Baltijos šalių mokslo politikais.