2017


Partnerio statusu asociacija dalyvavo ruošiant Burgas Free University (Bulgarija) koordinuojamo projekto „Tinkering“ in science and education: re-making classroom boarders for an effective learning“ (Tinkering) paraišką, kuri buvo pateikta EK Horizon 2020 programos šaukimui H2020-SwafS-2017-1, ir skirtą naujausių tiksliųjų mokslų edukacijos metodų, atspindinčių šiuolaikinio mokslo tarpdiscipliniškumą kūrimui ir jų efektyvumo testavimui.. Projekto konsorciumas sudarytas iš 17 partnerių, jų tarpe tarpe Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italija), University of Thessaly (Graikija), Talino Universitetas(Estija), University of Leicester (Jungtinė Karalystė), University College of Southeast Norway (Norvegia ) ir kitos organizacijos.

Asociacija aktyviai dalyvavo ruošiant Vengrijos Mokskų akademijos Sociologijos instituto koordinuojamo projekto „Gender Equality in Academia in Central and Eastern Europe” (AGENCEE) paraišką, kuri buvo pateikta EK Horizon 2020 programos šaukimui SwafS-03-2016-2017.

Pateikė paraišką LMT paramos asociacijoms programai projekto „Bendrosios Europos tyrimų erdvės vystymo spartinimas skatinant lyčių lygybę tiksliuosiuose moksluose” paraišką.

Asociacija ženkliai prisidėjo prie Vilniaus universiteto koordinuojamo projekto“ paraiškos ruošimo LMT paramos renginians programai (tarptautinei konferencijai „ACCELERATING ERA DEVELOPMENT BY PROMOTION OF GENDER EQUALITY IN STEM RESEARCH‘ organizuoti)

Paruošė ir pateikė Šiaurės šalių Ministrų tarybos biurui Lietuvoje projektą „PROMOTION OF GENDER EQUALITY IN STEM RESEARCH (GENINSTEM) paraišką. Projektas buvo finansuotas. Projekto GENINSTEM tikslas prisidėti prie ES ir Šiaurės šalių šalių mokslo politikos vystymo, įtraukiant lyčių lygybės skatinimą tiksliųjų mokslų srityse tyrimus atliekančiose mokslo organizacijose. Pagrindinės projekto veiklos – problemos ir jos sprendimo kelių viešinimas ir keitimąsis gerąja patirtimi įgyvendinant lyčių lygybę regione.

BASNET Forumas kartu su partneriai Vilniaus universitetu, Europos Lyčių lygybės institutu ir Horizon 2020 projektu GENERA įgyvendino projektą ACCELERATING ERA DEVELOPMENT BY PROMOTION OF GENDER EQUALITY IN STEM RESEARCH“ (ACERA), skirtą aukšto lygio EU mokslo politikos konferencijos organizavimui. Daugiau apie projektą: http://www.acceleratingera.vu.lt/

2016


BASNET Forumas būsimo partnerio statusu ženkliai prisidėjo ruošiant Vilniaus universiteto koordinuojamo projekto „Institutionalization of GEPs in the Baltic Sea Region R&I Systems for Strengthening and Harmonization ERA“ (GEPERA) paraišką, kuri buvo pateikta EK Horizon 2020 programos šaukimui SwafS-03-2016-2017. Projekto partnerių tarpe be kitų šalių organizacijų yra ir visų trijų Baltijos šalių pagrindiniai universitetai, Mokslo ir švietimo ministerijos, Mokslo tarybos ir Rektorių konferencijos.

2015


BASNET Forumas partnerio statusu ženkliai prisidėjo ruošiant paraišką Vilniaus universiteto koordinuojamą projektą „Innovative Gender Equality Strategies for Modernization of Research Organizations in the Baltic States” (InnGES-BalticS), kuri būvo pateikta Horizon 2020 SwafSF programos kvietimui GERI.4.2015.

Asociacija partnerio statusu prisidėjo ruošiant paraišką projektui “Responsible Natural Sciences Innovation Framework” (RESPONSIF), skirtam Atsakingo mokslo ir inovacijų (RRI) politikos, kurios vienu iš prioritetų yra lyčių lygybės įgyvendinimas moksle, kūrimui ir įgyvendinimui. Projektas pateiktas ISSI-2014-2015 šaukimui Jo koordinatorius – Natural History Museum London.

BASNET Forumas pradėjo vykdyti tęstinį projektą “Lyčių lygybė moksle. Ant pažinimo ribos”, kurio tikslas yra visuomenės sąmoningumo lyčių lygybės moksle klausimais didinimas ir žinių sklaida apie fundamentalų mokslininkių indėlį tiksliųjų mokslų plėtrai. Projektas pradedamas knygos lietuvių kalba apie kinų kilmės JAV mokslininkę Wu Chien-Shiung išleidimu ir jos pristatymo plačiajai visuomenei renginiais.

BASNET Forumas paruošė ir pateikė Lietuvos užsienio reikalų ministerijos kuruojamos Vystomojo bendradarbiavimo programos šaukimui “Lyčių lygybė moksle Rytų partnerystės šalyse” projekto koncepciją.

2014


BASNET Forumas aplikavo į LMT paramos asociacijoms programos kvietimą. Projektas „Gabių tiksliesiems mokslams merginų skatinimas rinktis mokslininkės kelią” laimėjo LMT paramą asociacijoms.

Asociacija partnerio teisėmis dalyvavo tarptautiniam koncernui ruošiant ir teikiant projektą „Girls Meet Women Scientists” (SciGirls) Horizon 2020 programai (pirmas vertinimo etapas). Projekto koordinatorius -Leidykla jaunimui Jungvornweg, Vokietija.

2013


BASNET Forumas partnerio teisėmis dalyvauja EEE šalių ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo projekte Nr.EEE-NOR-LT01-FM-TF-001“lyčių lygybės įgyvendinimas mokslinių tyrimų institucijose-bendradarbiavimo požiūris“ GEIRICA, http://www.sapgeric.eu2013.vu.lt/geirica/. Projektą koordinuoja Vilniaus universitetas. Projekto pradžia 2013 spalis- pabaiga 2015 metų kovas. Projekto tikslas stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir donorų šalių užtikrinant lyčių lygybę mokslinių tyrimų institucijose. Vienas iš toliasiekių projektro uždavinių inicijuoti su lyčių lygybės įtvirtinimu moksle susijusių veiklų įtraukimą į EU tarptautinius ir regioninius projektus, tokius kaip Rytų partnerystės programa ir Baltijos jūros strategija. Projektas taip pat kofinansuoja VU koordinuojamą FP7 projektą “Structural Change Promoting Gender Equality in Research Organizations” (SAPGERIC)

BASNET Forumas teikė paraišką ir laimėjo LMT paramą asociacijoms (kasmetiniam EPWS nario mokesčiui apmokėti, reprezentaciniam BASNET Forumas leidiniui išleisti ir BASNET Forumas portalo priežiūrai ir turinio valdymo sistemos atnaujinimui).

2012


Subūrė konsorciumą ir paruošė FP7 projekto „MOBILIZATION OF SCIENTIFIC COMMUNITY FOR DEVELOPMENT OF SOLUTIONS TO TACKLE THE ACTIVE AGING CHALENGE IN THE EUROPEAN POLICY CONTEXT“(ACTIO) `aprašą, kuris buvo pateiktas „Science in Society“ programai ir teigiamai įvertintas, tačiau finansavimo nelaimėjo.

BASNET Forumas aplikavo ir laimėjo LMT paramą asociacijoms (EPWS nario mokesčiui, lankstinukui ir BASNET Forumas portalo priežiūrai).

BASNET Forumas atstovauja Lietuvai COST projekte“ Gender, Science, Technology and Environment” (genderSTE). COST programos projektas genderSTE yra pirmasis tikslinis tinklas. Tai ekspertų ir politikos formuotojų tinklas, kurio tikslas – skatinti teisingesnį moterų atstovavimą ir geresnę lyčių integraciją į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Projektas prasidėjo 2012 m. lapkričio 28 d. Tai 4 metų projektas, kuris baigsis 2016 m. Pagrindinis genderSTE tikslas – skatinti geresnį lyčių aspekto integravimą į mokslą ir technologijas trimis pagrindiniais lygmenimis:
1. Skatinti moterų karjeros galimybes mokslo ir technologijų srityje per struktūrinius pokyčius mokslo institucijose;
2. Skatinti geresnę lyčių integraciją į mokslo, mokslinių tyrimų ir technologijų turinį;
3. Identifikuojant svarbų ir glaudžiai susijusį su su „Horizon2020“ Didžiaisiais iššūkiais lyčių dimensijos aspektą moksle ir aplinkotyroje bei urbanistikoje.

2011


BASNET forumas dalyvauja LYMOS projekte, kurio trūkmė 2 metai. Projektą koordinuoja Lietuvos Mokslų Akademija. BASNET Forumas yra projekto partneris. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. Dviejų metų trūkmės Lietuvos nacionalinį projektą „Lyčių lygybės skatinimas moksle “ (LYMOS) inicijavo Baltijos šalių regioninė asociacija „BASNET Forumas“. Projektą koordinavo Lietuvos mokslų akademija. Projektas buvo finansuotas Europos struktūrinių fondų lėšomis.
Projekto tikslas – sukurti struktūrinį pagrindą lyčių aspekto integravimui į Lietuvos mokslo sistemą.
Projekto metu buvo įgyvendintos tokios veiklos:

• Lyčių lygybės aspektu buvo išanalizuoti teisiniai aktai , reglamentuojantys mokslinę veiklą Lietuvoje;
• Sukurti lyčių lygybės rodikliai ir įtraukti į Lietuvos mokslo stebėsenos sistemą;
• Sukurtos finansinės priemonės, skatinančios mokslo įstaigas skirti daugiau dėmesio lyčių lygybės klausimams spręsti;
• Atnaujinta nacionalinė strategija, užtikrinanti lygias lyčių galimybes moksle;
• Sukurtos ir išbandytos finansinės paramos priemonės mokslininkių reintegracijai ir kvalifikacijos atstatymui po motinystės atostogų, bei veikla, skirta remti jaunas mokslininke siekiančias karjeros moksle bei surengta plati šių veiklų sklaidos kampanija;
• parengtos rekomendacijos mokslo organizacijoms apie lyčių lygybės užtikrinimo mokslo priemones;
• Išleista LYMOS knyga, kurioje pateikiami projekto rezultatai;

Asociacija pateikė paraišką tarptautiniam projektui ”Patirties sklaida sprendžiant lyčių lygybės moksle problemą” pagal Rytų partnerystės programą.

BASNET Forumas pateikė dvi paraiškas LMT programoms : parama asociacijoms ir renginių organizavimui. Vienas iš projektų buvo finansuotas. Gautomis lėšomis buvo sukurtas internetinis BASNET Forumas portalas ir apmokėtas nario mokestis skėtinei EPWS asociacijai, kurios nariu yra asociacija.

2009


Asociacija inicijavo ir aktyviai dalyvavo kuriant nacionalinio LYMOS projekto koncepciją ir ruošiant projekto paraišką. Švietimo ir mokslo Ministro sprendimu BASNET Forumas prezidentė Dalia Šatkovskienė buvo paskirta projekto ruošimo grupės vadove. Projekto tikslas sukurti struktūrinius pagrindos lyčių lygybės moksle užtikrinimui Lietuvoje.