GENERA Community of Practice konsultacinės sesijos metu – Ben Pollitzer nuotrauka

2019 m. vasario 25 d. Briuselio Bel konferencijų centre įvyko pirmoji Horizon 2020 ACT projekto „1-moji tarptautinė sinergijos konferencija“. ACT projekto tikslas – skatinti lyčių lygybę mokslinių tyrimų ir mokslinius tyrimus finansuojančiose organizacijose,  stiprinant esamą žinių mainų ir abipusio mokymosi infrastruktūrą ir tokiu būdu didinat skirtingų lyčių mokslininkų ir administratorių kompetenciją ir dalyvavimą Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungoje per pastarąjį dešimtmetį šioje srityje padaryta nemaža pažanga, bet gauti rezultatai nėra tinkamai konsoliduoti,  ACT projekto vienas iš svarbių uždavinių suburti ir išplėtoti  Europinį „praktikų bendrijų tinklą“( Community of Practitioners-COP).

„1-moji tarptautinė sinergijos konferencija“ACT projekto konferencija buvo skirta žinių apie Europoje esamas ir potencialias  praktikų bendruomenes kaupimą ir jų veiklos vystymą ACT projekto rėmuose.  Konferencija prasidėjo  Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojos  Signe Ratso sveikinamąja kalba. Renginio metu taip pat buvo pristatytas  ACT projektas bei buvo surengtos septynios konsultacinės sesijos. Minėtoms sesijoms vadovavo ACT projekto partneriai. BASNET Forumas  asociacija dalyvavo „GENERA Community of Practice“ konsultacinėje sesijoje, kurią koordinavo ACT parneris DESY (Vokietija). Sesijos metu buvo nuspręsta sukurti   GENERA CoP bendruomenės darbo planą ir pradėti jos veiklą. Konferencija buvo naudinga dalyvaujančioms organizacijoms, kurios iš ACT projekto iniciatyvos gali tikėtis rimtos ir kvalifikuotos paramos savo veikloms, nukreiptoms  lyčių lygybės užtikrinimui mokslo organizacijose.

Doc. Dr. Dalia Satkovskienė

BASNET Forumas prezidentė