2019 m. Rugsėjo 24 d. Briuselyje,  Gamtos mokslų muziejuje – Karališkajame Belgijos gamtos mokslų institute vyko Europos Mokslininkių Platformos (EWPS) Generalinė asamblėja.   EPWS prezidentas prof. Claudine Hermann ir vykdomosios valdybos nariai pristatė metines veiklos ir finansines ataskaitas. Asamblėja taip pat išrinko Administracinę valdybą. BASNET Forumas prezidentė doc. Dalia Šatkovskienė išrinkta  į EPWS administracinę valdybą, o jos pavaduotoja tapo  BASNET Forumas vykdomosios valdybos pirmininkė dr. Sandra Pralgauskaitė. Tai rodo tarptautinį asociacijos pasiekimų įvertinimą.

Rugsėjo 25 d. vyko  EPWS organizuota tarptautinė konferencija „Alone is not enough. Shared challenges, joint achievements, mutual dialogue for future actions in the fields of gender equality and the gender dimension in EU Research and Innovation“.  Konferencijos atidaryme EPWS prezidentė prof.  Claudine Hermann perskaitė Mokslo ir inovacijų komisaro  Carlos Moedas,  Teisės,  vartotojų ir Lyčių lygybės komisarės Věros Jourovos ir Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto (FEMM) pirmininkės Evelyn Regner sveikinimus konferencijai.

Savo pranešime pavadintame  „Kartu link lyčių lygybės ateities moksliniuose tyrimuose: politikos koordinavimas, tarpusavio sąveika ir privatusis sektorius“ Marcela Linková, Europos mokslinių tyrimų erdvės ir Inovacijų komiteto (ERAC) nuolatinės darbo grupės lyčių lygybė tyrimuose ir inovacijose pirmininkė, pabrėžė, kad 2019 metais švenčiamas dvidešimties metų  ES veiklos, nukreiptos  lyčių lygybės ir lyčių aspekto mokslo ir tyrimų srityje, jubiliejus .

Ji trumpai apžvelgė  su lyčių lygybe susijusių mokslinių tyrimų politikos raidą ir jos įspūdingus laimėjimus, pasiektus  kartu dirbant su  Europos Parlamentu, Europos Komisija ir Europos Vadovų Taryba (valstybės narės). 2000 m. Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) įkūrimą ji įvardijo kaip ypatingą pasiekimą, kuris  paskelbusį  mokslo  socialinius klausimus, piliečių įsitraukimą, atsakomybę ir lyčių lygybę prioritetinėmis  sritimis . 2020 m. bus peržiūrėtas Europos mokslinių tyrimų erdvės planas. Atsižvelgdama į esamą situaciją,  Linková pateikė šešias rekomendacijas:

  1. išlaikyti lyčių lygybę būsimos EMTE prioritetu;
  2. skatinti tarpsektorinį požiūrį į lyčių lygybę struktūrinių pokyčių projektuose;
  3. įtraukti inovacijų ir verslo įmonių sektorius į su lyčių lygybės užtikrinimu susijusias veiklas;
  4. kovoti su smurtu ir priekabiavimu dėl lyties mokslinių tyrimų įstaigose, ypač kalbant apie mobilumą ankstyvosiose karjeros stadijose;
  5. įpareigoti mokslo institucijas lyčių aspektą integruoti į mokslinius tyrimus ir laikyti tai kompetencijos vertinimo dalimi;
  6. specialiais veiksmais mažinti didėjantį atotrūkį- didėjančius finansus sieti su lyčių kokybės politikos pokyčiais.

Tarp kitų kviestinių prelegentų kalbėjusi BASNET Forumas prezidentė dr. Dalia Šatkovskienė pažymėjo unikalią Rytų, Vidurio Europos ir Baltijos šalių patirtį galinčią praturtinti Europos šalių bendriją. Ji paragino palaikyti ir stiprinti mokslininkių profesinius tinklus, asociacijas ir NVO, įsteigtas sėkmingų Europos projektų pasėkoje ir didinti jų vaidmenį kuriant ir įgyvendinant Lyčių lygybės politiką.